Meer resultaten voor adhd diagnostiek

adhd diagnostiek
NHG-Standaard ADHD bij kinderen NHG.
Diagnostiek en begeleiding van kinderen met ADHD kan in de huisartsenvoorziening worden aangeboden vanaf de leeftijd van zes jaar. Voorwaarden hiervoor zijn voldoende kennis en expertise, samenwerking met andere hulpverleners en periodieke evaluatie van de zorg en samenwerking. De behandeling van een kind ouder dan 6 jaar met ADHD zonder een comorbide psychiatrische aandoening volgt een stappenplan waarbij wordt begonnen met voorlichting, ouder en leerkrachtbegeleiding en eventueel gedragstherapie voor het kind.
GGZ Standaarden.
ADHD vaststellen.
Heeft mijn kind ADHD? Het onderzoek en de diagnose. Drie subtypen van ADHD. Het is een bekend gegeven dat ouders van kinderen met ADHD dikwijls een lange weg afleggen voordat er een diagnose wordt gesteld en een behandeling wordt ingezet. Er zijn in principe verschillende routes mogelijk. I n de praktijk wordt de diagnose ADHD door allerlei professionals van basispsycholoog tot huisarts gesteld. Om zekerheid te hebben over de juistheid van de diagnose en het voorschrijven van medicatie bij het vermoeden van ADHD bij kinderen adviseert Balans ouders onderstaande richtlijn ter harte te nemen.
Diagnostiek en protocollen ADHD bij volwassenen PsyQ Verwijzerssite.
Het instrument is bedoeld voor professionele diagnostiek, de antwoorden behoeven interpretatie door de onderzoeker. Patiënten, familieleden en anderen kunnen geïnteresseerd zijn in DIVA, maar het is goed te weten dat het zelf invullen van de DIVA niet gelijk staat aan een professionele diagnose. Tijdens het diagnostisch onderzoek dienen behalve de ADHD symptomen gedurende de levensloop, ook de veel voorkomende bijkomende psychiatrische en lichamelijke stoornissen te worden onderzocht.
ADHD diagnostiek Hulpgids.
In Nederland wordt vaak gebruikgemaakt van de Zelf-rapportage vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit voor volwassenheid en kindertijd Kooij Buitelaar, 1997. Voor een overzicht van screeningsinstrumenten bij volwassenen wordt verwezen naar bijlage 4 behorend bij het hoofdstuk Diagnostiek van de richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen.
Aandachtstekort hyperactiviteitsstoornis ADHD: diagnostiek en behandeling Vrije Universiteit Amsterdam.
Bohn Stafleu Van Loghum, 2008. title Aandachtstekort" hyperactiviteitsstoornis ADHD: diagnostiek en behandeling., Rommelse and J. publisher Bohn" Stafleu Van Loghum., Rommelse, NNJ Oosterlaan, J 2008, Aandachtstekort hyperactiviteitsstoornis ADHD: diagnostiek en behandeling. Bohn Stafleu Van Loghum. Aandachtstekort hyperactiviteitsstoornis ADHD: diagnostiek en behandeling.
ADHD bij kinderen en adolescenten Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie.
Psychiatric Services, 52 7, 903-910. Evans, S.W, Owens, J.S, Bunford, N. Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of child and adolescent psychology, 434: 527-52. Limited support for the efficacy of nonpharmacological treatments for the core symptoms of ADHD. American Journal of Psychiatry, 170 3, 241-244. ADHD: medicatie en maatschappij. Den Haag: Gezondheidsraad. Lofthouse, N, Arnold, L.E, Hersch, S, Hurt, E, DeBeus, R. A review of neurofeedback treatment for pediatric ADHD. Journal of Attention Disorders, 16 5, 351-372. LSMR, Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. Multidisciplinaire Richtlijn ADHD: Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen.
Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen met ADHD Research database University of Groningen.
In overeenstemming met de gerapporteerde problemen in de anamnese lieten de zelfrapportagemeetinstrumenten noemenswaardige beperkingen zien in het dagelijks leven van deze student. Scores op neuropsychologische en reactietijdtaken lieten echter geen enkele beperking zien, terwijl deze doorgaans beperkt zijn bij volwassenen met ADHD.
Diagnostiek Signalering, screening en diagnostiek Richtlijn ADHD Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.
Dit betekent in de praktijk dat behalve via de ouders ook via de school of een andere plek waar het kind regelmatig verblijft informatie over het gedrag van de jeugdige in die setting ingewonnen moet worden. Dit is van belang, aangezien één van de criteria voor het stellen van de diagnose ADHD is dat de symptomen en beperkingen in minimaal twee milieus zichtbaar moeten zijn. Een diagnostisch onderzoek bij jeugdigen waarbij een vermoeden bestaat van ADH, bestaat daarom vaak uit de volgende onderdelen.:

Contacteer ons